TodoOpositores - Test - Todas las preguntas

TEMA

Estatuto C.A. Cataluña (LO 6/2006, de 19 de julio)

SUBTEMA

General


Preguntas de la 51 a la 55 de 55 preguntas ( Página 6 )1.- (Preg. 5899) Com s'anomenen aquelles competéncies on les bases són fixades per l'Estat I la Generalitat disposa de potestat legislatives, reglamentária i funció executiva?

2.- (Preg. 5900) En matéria de protecció civil la Generalitat té competéncia:

3.- (Preg. 5901) En matéria de medi ambient la Generalitat té competéncia:

4.- (Preg. 5902) Qui s'encarrega de la relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat en relació a la collaboració de la Generalitat en les competéncies estatals que afectin l'autonomia de Catalunya?


5.- (Preg. 5903) Senyala la resposta correcte respecte l'Agéncia Tributária de Catalunya: